Voorwaarden

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:
1.1. Stichting Ruud’s Rugzak: Gevestigd te Goirle, KvK nummer 17276875.
Opdrachtgever: de natuurlijke of de rechtspersoon, die zich met naam en adres aan Stichting Ruud’s Rugzak bekend maakt en die op basis van deze Algemene Voorwaarden Stichting Ruud’s Rugzak overeenkomsten sluit met Stichting Ruud’s Rugzak.
Partijen: Stichting Ruud’s Rugzak en Opdrachtgever.
Offerte: een aanbod tot een Overeenkomst, die door Stichting Ruud’s Rugzak aan de Opdrachtgever wordt uitgebracht.
Overeenkomst: Overeenkomst tot dienstverlening door Stichting Ruud’s Rugzak aan opdrachtgever.
Werkdagen: Zeven dagen per week, met uitzondering van in Nederland algemeen erkende feestdagen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Alle Offertes en Overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden welke één geheel vormen met de Overeenkomsten die Stichting Ruud’s Rugzak met de opdrachtgever sluit. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Stichting Ruud’s Rugzak te worden overeengekomen.
2.2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden waarnaar door de Opdrachtgever op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Eventueel afwijkende voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn voor Stichting Ruud’s Rugzak slechts bindend indien en voor zover Stichting Ruud’s Rugzak zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later tussen Partijen ontstane rechtsverhoudingen.
2.4. Door een afspraak te maken over een door Stichting Ruud’s Rugzak te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per telefax, per e-mail of op enigerlei andere wijze opgegeven opdrachten.
2.5. Indien Stichting Ruud’s Rugzak schriftelijk akkoord is gegaan met toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, deze Algemene voorwaarden voor het overige onverkort van kracht.
2.6. Onder Opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden tevens verstaan de personen die geen Partij zijn bij de Overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de Opdrachtgever de overeenkomst met Stichting Ruud’s Rugzak aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de Overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de Overeenkomst, in een zodanige relatie tot de Opdrachtgever staan dat zij met de Opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Stichting Ruud’s Rugzak geleverde diensten.
2.7. Onder Stichting Ruud’s Rugzak wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan zij die namens of in opdracht van Stichting Ruud’s Rugzak de opdracht uitvoeren. Met name zal jegens hen tevens de uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeiende beperking van aansprakelijkheid in acht moeten worden genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten
3.1. Alle door Stichting Ruud’s Rugzak aan de Opdrachtgever gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. Door Stichting Ruud’s Rugzak gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.2. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Stichting Ruud’s Rugzak eerst dan tot stand nadat Stichting Ruud’s Rugzak een opdracht schriftelijk, per telefax, per e-mail dan wel mondeling per telefoon heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Stichting Ruud’s Rugzak, door derden namens Stichting Ruud’s Rugzak of door onze vertegenwoordigers, binden Stichting Ruud’s Rugzak slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
3.4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen Offerte c.q. opdrachtbevestiging kan worden verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5. Stichting Ruud’s Rugzak is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichting als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
3.6. Stichting Ruud’s Rugzak is bevoegd om -indien Stichting Ruud’s Rugzak dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Stichting Ruud’s Rugzak hieromtrent met de Opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 4 – Tarieven en bijkomende kosten
4.1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2. Tarieven zijn exclusief eventuele reiskosten.
4.3. In het geval van het verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Stichting Ruud’s Rugzak gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen op 1 januari en 1 juli van het lopende jaar.

Artikel 5 – Annuleren en vergoeding bij te late annulering
5.1. Annuleren zonder vergoeding is mogelijk, indien er een afmelding plaatsvindt voor een bepaalde datum: dit is altijd een aantal dagen/weken voor aanvang van de opdracht. Dit verschilt per activiteit.
5.2. Bij annuleren later dan de afgesproken termijn is een volledige vergoeding van het bedrag over de volledige opdracht verschuldigd. Bij een aantal activiteiten wordt een lagere vergoeding gehanteerd alsmede bij ziekte cliënt of onvoorziene omstandigheden.
5.3. De termijnen voor gratis annuleren en vergoeding bij overschrijding van deze termijn zijn onderstaand per activiteit opgenomen.

Activiteit

Gratis annuleren voor aanvang opdracht:

Vergoeding is 100% bij latere annulering dan:

Vergoeding bij te late annulering, bij ziekte van de cliënt of onvoorzienbare omstandigheden:

Jobcoaching

N.v.t.

altijd

Inhalen i.o.

Dagbesteding/dagdelen

N.v.t.

altijd

Inhalen i.o.

Sleutelcursus recreatief jongeren

binnen 4 dagen

4 dagen voor aanvang

25%

Sleutelcursus recreatief P.G.B.

binnen 4 dagen

4 dagen voor aanvang

25%

 

 

 

 

Vakantie weekeinden

binnen 8 weken

8 weken voor aanvang

100%

Vakantie midweken

binnen 8 weken

8 weken voor aanvang

100%

 

Artikel 6 – Verhindering/overmacht
6.1. Wanneer opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst door overmacht verhinderd zou zijn verplichtingen tegenover de Opdrachtgever na te komen, heeft de Opdracht nemer het recht de Overeenkomst niet of niet verder uit te voeren, of de uitvoering op te schorten, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding of garantie. De financiële afwikkeling zal alsdan in onderling overleg tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever worden geregeld. Ingeval er voor de uitvoering van de opdracht onvoldoende deelnemers bestaan, is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen dan wel een alternatief te bieden. Ingeval van beëindiging zal het totaalbedrag worden teruggestort.
6.2. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Stichting Ruud’s Rugzak kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: het niet voldoen van leveranciers aan hun verplichtingen, werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Stichting Ruud’s Rugzak, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid / Gezondheidstoestand
7.1. Deelname aan opdrachten geschiedt voor eigen risico. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van waardevermindering van goederen of welke andere schade dan ook, welke direct of indirect gevolg zijn van de door de Opdrachtnemer geleverde diensten. Bij verstrekking van de opdracht verklaart de Opdrachtgever dat hem of haar niets bekend is aangaande de gezondheidstoestand van de deelnemer(s), op grond waarvan deelname niet verantwoord zou zijn.

Artikel 8 – Klachten
8.1. Eventuele klachtens worden door Stichting Ruud’s Rugzak slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen acht werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Stichting Ruud’s Rugzak schriftelijk kenbaar zijn gemaakt onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
8.2. Klachten over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen acht werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
8.3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Stichting Ruud’s Rugzak te hebben erkend. Alsdan worden klachten niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Stichting Ruud’s Rugzak. Indien de klacht door Stichting Ruud’s Rugzak gegrond bevonden wordt, is Stichting Ruud’s Rugzak uitsluitend verplicht de door Stichting Ruud’s Rugzak vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Artikel 9 – Betaling / rente en kosten / geschillen
9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling à contant bij de levering van de dienst te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of overmaking op RABO-bankrekeningnummer NL90RABO0104085061 te Goirle, binnen de op de factuur vermelde datum, of anderszins door Stichting Ruud’s Rugzak te bepalen.
9.2. Bij non-betaling, niet tijdige betaling en/of niet volledige betaling is de Opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
9.3. Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00. Op de overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg. Deze is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die verband houden met (het bestaan en / of de uitvoering van) enige overeenkomst, alsmede van alle geschillen omtrent deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een dwingendrechtelijke bepaling een andere rechter bevoegd zou zijn.

Artikel 10 – Slotbepalingen
10.1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
10.2. De nietigheid, de vernietiging of het buiten beschouwing laten van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen, respectievelijk de resterende gedeelten van de bepaling, nietig zijn, worden vernietigd, respectievelijk buiten beschouwing worden gelaten.
10.3. Indien Stichting Ruud’s Rugzak in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, brengt dit niet mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Stichting Ruud’s Rugzak het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.