Samenstelling Raad van Toezicht

Voorzitter:

  • Mevrouw Prof. dr. Judith Semeijn

Secretaris:

  • De heer Sjaak Sperber

Leden:

  • Mevrouw Ingrid Quarles van Ufford
  • De heer Max Knegtel
  • De heer Joop Meijse

Profiel Raad van Toezicht
Profielschets.

Reglement Raad van toezicht
Dit reglement vormt een aanvulling op de statuten van de Stichting Ruud’s Rugzak. In dit reglement wordt aangesloten bij de Governance Code en rekening gehouden met relevante wettelijke bepalingen.

Hieronder stellen de leden van de Raad van Toezicht zich voor. Heb je vragen aan hen, voel je vrij ze te benaderen via rvt@ruudsrugzak.nl.

Judith Semeijn | Voorzitter

Aandachtsveld; voorzitter, communicatie, klankbord op inhoud van innovatie, visie, onderwijs

Ik werk als hoogleraar Duurzaam HRM en voorzitter van de vakgroep Organisatie aan de faculteit Managementwetenschappen bij de Open Universiteit. Ik doe o.a. onderzoek, geef en ontwikkel onderwijs, en vind het belangrijk dat we het duurzamere beleid, bijvoorbeeld voor een leven lang ontwikkelen en loopbanen, ook in praktijk brengen. 

Dat betekent dat iedereen meetelt. Ruud’s Rugzak zorgt dat je mee kunt doen, en daarom vind ik het een eer dat ik daar als Lid Raad van Toezicht mijn steentje aan mag bijdragen.

Sjaak Sperber | Secretaris

Aandachtsveld: secretariaat, politiek netwerk en dagelijkse gang van zaken. 

Gepensioneerd maar ik ben nog steeds een team-player en creatief denker. De rode draad in mijn werkzame leven is het emanciperen van mensen in het algemeen en werknemers specifiek. Mijn werkervaring heb ik opgedaan in het bedrijfsleven, met name in de logistiek) de vakbeweging en de politiek. Als voorzitter van de lokale en Europese ondernemingsraad, heb ik gewerkt met mensen vanuit verschillende sociale en culturele achtergrond.

Mijn kracht is gelegen in verbinden van mensen, oog te hebben voor elkaars verschillen en deze te  overbruggen wat heeft geleid tot een brede kennis en ervaring in openbare besluitvormingsprocessen en de strategie die daar bij hoort.
Als mens ben ik laagdrempelig en makkelijk te benaderen, en oprecht betrokken bij belangen van mensen en organisatie.

Ingrid Quarles van Ufford

Aandachtsveld: ICT, communicatie

Ik werk in het HR-veld. Dat doe ik binnen zorgorganisaties en woningbouwcorporaties.
Naast een vast dienstverband ben ik ook zzp-er. Ik krijg energie en werkplezier door mensen met elkaar in verbinding te brengen en doordat we zo elkaar kunnen versterken. Op die manier maken we samen het positieve verschil en vieren we successen.

In mijn vrije tijd ga ik graag naar de film, concerten en wandelen met familie en vrienden. Ik pak ook graag een terrasje en hou van lekker eten.

Max Knegtel 

Aandachtsveld: algemene zaken

Ik was socioloog van beroep maar inmiddels al een aantal jaren gepensioneerd. Ik heb gewerkt als onderzoeker en methodiekontwikkelaar in het brede veld van zorg en welzijn. Mijn laatste functie was lid van het managementteam/hoofd van de afdeling Zorg bij het PON in Tilburg: een sociale kennisonderneming.  

Ik ben bijna vanaf het begin van Motorcycle Support Nederland (MSN) betrokken in verschillende rollen: vrijwilliger in de werkplaats, bestuurslid, adviseur, vertrouwenspersoon en nu als lid van de Raad van Toezicht. Ik blijf geboeid door de manier waarop binnen MSN/Ruud’s Rugzak gewerkt wordt om de assistent monteurs in hun kracht te zetten. Daar wil ik me graag voor inzetten.

Joop Meijsen

Aandachtsveld: financiën, huisvesting

Ondertussen al even gepensioneerd heb ik een bedrijfseconomische achtergrond. Na aanvankelijk gewerkt te hebben in het bedrijfsleven heb ik in de zeventiger jaren bewust gekozen voor de non-profitsector. Ik heb diverse directie-/managementfuncties vervuld bij organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking (SOVAK, Stichting Tragel en Stichting Amarant).

Ik voel mij een teamplayer, die er lol in heeft om voor organisaties een gezonde financiële positie te realiseren. Niet vanwege de financiën, maar als een stabiele basis voor een goede dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie. In ons geval voor mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt.
Vanuit die gedachte verricht ik ook vrijwilligerswerk bij diverse andere stichtingen die zich inzetten voor kansarme, kwetsbare mensen, zoals mensen met een beperking en vluchtelingen.

Mijn hobby’s zijn lezen, theaterbezoek en golf.